Om projektet

Livs II: Tolkutbildning är ett tolkutbildningsprojekt på finlandssvenskt teckenspråk (2018–2019). Läs mer om tolkutbildning och ansökan.

Livs tolkutbildning börjar i juni – Informationstillfälle live på Facebook-sidan

Informationstillfälle idag 4.4.2018 på svenska kl. 15–16 och på teckenspråk kl. 16.30–17.30. Du kan delta i Helsingfors i Ljusa huset, Ilkkavägen 4, eller på distans: www.facebook.com/livsprojekt

Båda tillfällena spelas in.


Lev i vårt språk (Livs) var ett utbildningsprojekt på finlandssvenskt teckenspråk (2015–2017), finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet var den första statsfinansierade åtgärden med syfte att revitalisera det finlandssvenska teckenspråket. Målsättningen var att stärka språkbrukarnas identitet och öka deras kultur- och språkkännedom.

Projektet Livs, samt Livs II, genomförs vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak, i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Finlands Dövas Förbund rf och Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Långsiktigt mål: tolkutbildning

Det har länge varit brist på tolkar som behärskar finlandssvenskt teckenspråk och svenska. En tolkutbildning har i sin tur inte varit möjlig att starta i och med bristen på undervisningspersonal som kunde lära ut finlandssvenskt teckenspråk. Därtill saknades både undervisningsmaterial och tillräcklig forskning i språket. Ett centralt mål för Livs-projektet var därför att skapa grundförutsättningar för att på sikt starta en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Efter Livs-projektet avslutades, startade Humak planering av tolkutbildning.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf
Anslagstavlan i Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s lokal på Tilkgatan, Helsingfors, våren 2016. Foto: Liisa Halkosaari

I Livs-projektet sammanförs ett nätverk av finlandssvenska teckenspråksanvändare. Syftet är att engagera dessa språkanvändare i revitaliseringsarbetet genom att först ge dem nödvändiga verktyg i form av en instruktörsutbildning på 30 studiepoäng. I utbildningen reflekterar de studerande kring språk, identitet och språkgemenskap, vilket ger ökad medvetenhet och kännedom om den egna kulturen. Därtill får studerandena bekanta sig med grunderna i översättning, språkundervisning och språkvetenskap. Utbildningen ska därmed ge finlandssvenska teckenspråkiga möjligheten att utvecklas till sakkunniga i sitt eget modersmål.

Som stöd för utbildningen samlas det inom projektet in forskningsmaterial på och om finlandssvenskt teckenspråk. Avsikten är att sammanställa och undersöka videomaterial som redan finns tillgängligt, men också att samla nytt material med fokus på bland annat vardagliga samtal och uttryck i språket. Utifrån materialet görs sedan en grov beskrivning av strukturella drag i det finlandssvenska teckenspråket. Materialet används därtill för att skapa undervisningsmaterial som ska vara fritt tillgängligt på webben.

 

Uutiset