Om projektet

 

Lev i vårt språk (Livs) är ett utbildningsprojekt på finlandssvenskt teckenspråk (2015–2017), finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är den första statsfinansierade åtgärden med syfte att revitalisera det finlandssvenska teckenspråket. Målsättningen är att stärka språkbrukarnas identitet och öka deras kultur- och språkkännedom.

Projektet genomförs vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak, i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Finlands Dövas Förbund rf och Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Långsiktigt mål: tolkutbildning

Det har länge varit brist på tolkar som behärskar finlandssvenskt teckenspråk och svenska. En tolkutbildningen har i sin tur inte varit möjlig att starta i och med bristen på undervisningspersonal som kunde lära ut finlandssvenskt teckenspråk. Därtill saknas både undervisningsmaterial och tillräcklig forskning i språket. Ett centralt mål för Livs-projektet är därför att skapa grundförutsättningar för att på sikt starta en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Ifall Humak tilldelas tillräckliga ekonomiska resurser har yrkeshögskolan förbundit sig att starta en tolkutbildningen efter att Livs-projektet avslutats.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf
Anslagstavlan i Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s lokal på Tilkgatan, Helsingfors, våren 2016. Foto: Liisa Halkosaari

I Livs-projektet sammanförs ett nätverk av finlandssvenska teckenspråksanvändare. Syftet är att engagera dessa språkanvändare i revitaliseringsarbetet genom att först ge dem nödvändiga verktyg i form av en instruktörsutbildning på 30 studiepoäng. I utbildningen reflekterar de studerande kring språk, identitet och språkgemenskap, vilket ger ökad medvetenhet och kännedom om den egna kulturen. Därtill får studerandena bekanta sig med grunderna i översättning, språkundervisning och språkvetenskap. Utbildningen ska därmed ge finlandssvenska teckenspråkiga möjligheten att utvecklas till sakkunniga i sitt eget modersmål.

Som stöd för utbildningen samlas det inom projektet in forskningsmaterial på och om finlandssvenskt teckenspråk. Avsikten är att sammanställa och undersöka videomaterial som redan finns tillgängligt, men också att samla nytt material med fokus på bland annat vardagliga samtal och uttryck i språket. Utifrån materialet görs sedan en grov beskrivning av strukturella drag i det finlandssvenska teckenspråket. Materialet används därtill för att skapa undervisningsmaterial som ska vara fritt tillgängligt på webben.

 

Uutiset