Forskning

I Lev i vårt språk-projektet samlar vi både nytt forskningsmaterial i finlandssvenskt teckenspråk och sammanställer material som redan finns tillgängligt. Utifrån materialet gör vi dels en grov beskrivning av språkets strukturella drag och ordförråd, dels en beskrivning av variation, språkkontakt och andra sociolingvistiska drag som kännetecknar språkgemenskapen.

Forskningsmaterial som redan finns tillgängligt är bland annat videoinspelningar och intervjuer från Finlands Dövas Förbunds forsknings- och lexikonprojekt från 1998-2002. Nytt material som vi samlar in i slutet av 2016 är till exempel dokumentation av vardagliga samtal på finlandssvenskt teckenspråk, med fokus på äldre språkanvändares språk. Materialinsamlingen görs tillsammans med Livs-utbildningens studerande. Under materialinsamlingen står vi också i kontakt med Jyväskylä universitet där ett korpusprojekt som också omfattar finlandssvenskt teckenspråk pågår.

Materialinsamling och -bearbetning i praktiken

Eftersom det finlandssvenska teckenspråket ständigt påverkas av omkringliggande språk fokuserar vi inledningsvis år 2016 på språkkontakt och andra språks inflytande på det finlandssvenska teckenspråket. Det vi särskilt undersöker på satsnivå är hur omgivande språk har påverkat teckenföljden i finlandssvenskt teckenspråk. På teckennivå studerar vi utformningen av sammansatta tecken i relation till omkringliggande språk. Under 2017 utvidgas forskningen i mån av möjlighet att omfatta bland annat språklig variation i det finlandssvenska teckenspråket.

Medlemsträff i Tilkgatan
Finlandssvenska Teckenspråkigas medlemsträff på Tilkgatan, Helsingfors, våren 2016. Foto: Liisa Halkosaari

I samband med materialanalysen ansvarar en finlandssvenskt teckenspråkig modersmålsanvändare för språkliga observationer och annotering av materialet. En svenskspråkig modersmålsanvändare med lingvistisk expertis ansvarar i sin tur för att dokumentera observationerna och sammanställa deskriptiva texter om de språkliga observationerna. Med hjälp av språkdokumentationen vill vi inom projektet också engagera språkgemenskapen genom att väcka diskussion om det egna språket.

Under projektets gång strävar vi efter att ständigt utöka redan existerande webblexikon, som Sign Wiki och Suvi, med nya finlandssvenska tecken och uttryck. Material som sammanställs och framställs inom Livs-projektet ska därtill 2017 omarbetas till undervisningsmaterial som är fritt tillgängligt på webben.

Uutiset