Utbildning

Det råder stor brist på tolkar och andra sakkunniga som behärskar finlandssvenskt teckenspråk och svenska. Eftersom tolkningstjänster för många utgör nyckeln till samhällelig delaktighet innebär en framtida tolkutbildning ett centralt mål för Livs-utbildningen. Det största hindret för att starta en tolkutbildning har hittills varit bristen på språkkunniga utbildare i kombination med bristen på undervisningsmaterial och forskning i språket.

Uttryck dig på teckenspråk
Konst från kursen ”Uttryck dig på teckenspråk” hösten 2013. Foto: Liisa Halkosaari

Instruktörsutbildningen som planeras och genomförs inom ramarna för projektet Lev i vårt språk (2015–2017) lägger grunden till den kunskap som finlandssvenska teckenspråkiga behöver för att ta sig an varierande språkrelaterade uppdrag. Som modell för Livs-utbildningen fungerade CASLI (Center for the Assessment of Sign Language Interpretation) som är ett utbildningsprogram som Finlands Dövas Förbund har utarbetat i ett utvecklingssamarbete med döva i Kosovo. I CASLI-utbildningen kvalificeras döva att arbeta som skolassistenter och språkexperter. Utbildningen i finlandssvenskt teckenspråk ger ingen officiell yrkeskvalifikation men den stärker kännedomen om det egna språket och ger grundläggande kunskap i översättningsvetenskap och pedagogik. De som avlägger utbildningen får färdigheter att till exempel arbeta med översättningsuppdrag, medverka i tolkutbildning, eller fungera som forskningsassistenter eller språkinstruktörer.

Mångsidig utbildning om språk och identitet

Livs-utbildningen består av sammanlagt sex kurser, värda 5 studiepoäng var. Grundkravet i alla kurser är tillräckliga kunskaper i finlandssvenskt teckenspråk. Utbildningen erbjuds i Humaks öppna yrkeshögskola under läsåret 2016-2017 samt under höstterminen 2017. Undervisningen ordnas som flerformsundervisning där närundervisning, grupparbete och webbutbildning kombineras. Undervisningsspråken är som regel finlandssvenskt teckenspråk och svenska. Inom utbildningen strävar vi dock efter att skapa ett öppet diskussionsklimat om språk och språklig variation, och deltagarna uppmuntras också att använda en språkform som känns naturlig för dem.

I utbildningens första kurs får studerandena bekanta sig med finlandssvenska dövas historia, språksamhälle och identitet. Inom studieavsnittet reflekterar studerandena kring sin egen språkidentitet och sina egna språkkunskaper. I de två följande kurserna behandlas variation i finlandssvenskt teckenspråk, språkvård och olika språkmiljöer. Därtill ges en inblick i grammatik, språkstrukturer och forskning i tecknade språk. Den fjärde och femte kursen fokuserar på tolkning och översättning i teori och praktik, och behandlar därtill språkinlärning och språkundervisning. I den sista kursen får studerandena fördjupa sig i ett valfritt ämne som behandlats under kursen, till exempel översättning, tolkning, undervisning eller forskning.

Se hela läroplanen som pdf: Läroplan

Uutiset