Finlandssvenskt teckenspråk på internationellt seminarium

Den 28–30 augusti 2017 höll Jyväskylä universitet i trådarna för det 16:e internationella minoritetsspråksseminariet (XVI International Conference on Minority Languages), som denna gång gick av stapeln i Jyväskylä och Närpes. Lev i vårt språk medverkade i två olika sammanhang och det finlandssvenska teckenspråket gavs stor synlighet under konferensen som hade språkintresserade deltagare från hela världen. Seminariet hade över 200 deltagare från 34 olika länder.

Ökad språkmedevetenhet och stärkt identitet

På seminariets första dag i Jyväskylä presenterade projektledare Liisa Halkosaari Lev i vårt språk-projektet och instruktörsutbildningen. Halkosaari lyfte bland annat fram de positiva effekter som projektet haft hittills. Som exempel på instruktörsutbildningens inflytande citerade Halkosaari Livs-utbildningens studerande som i kursfeedback talar om ”ökad språkmedvetenhet, stärkt identitet och en starkare gemensam vilja att jobba för språkets överlevnad”.

Halkosaaris presentation hölls inom ramarna för kollokviet ”New era of (Deaf) education” (En ny era för (döv)undervisning) där speciellt teckenspråksintresserade forskare närvarade. Presentationen gav upphov till en livlig diskussion och många frågor, inte bara om det finlandssvenska teckenspråket, utan också om valet att i många nordiska länder låta en tolkutbildning gå i bräschen för språkrevitaliserande verksamhet.

Se Halkosaaris Power Point-presentation här.

Magdalena Kintopf-Huuhka och Maria Andersson-Koski föreläser om finlandssvenskt teckenspråk

Hur räknar man språkanvändare?

På onsdagen den 30 september åkte seminariesällskapet på en endagstur till Närpes, och fick där ta del av en presentation om det finlandssvenska teckenspråket av Livs projektanställda Maria Andersson-Koski och Finlandssvenska teckenspråkigas verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka.

Andersson-Koski och Kintopf-Huuhka gav en inblick i det finlandssvenska teckenspråkets historia, utmaningar i dag och gick därtill in på positiva framsteg och framtidsutsikter för språket. Något som väckte frågor bland publiken var hur antalet döva tecknare i Finland egentligen har fastställts.

Enligt Finlandssvenska teckenspråkigas utredning från 2015 ligger antalet döva språkanvändare i Finland i dag på omkring 90. Denna siffra har nåtts genom så kallad kedjeurvalsmetod (eller ”snowball sampling”) där ett register över språkanvändare byggts upp utifrån gruppens och enskilda individers bedömning om vem som ingår i gemenskapen (läs mer om resultatet i kartläggningen Mitt eget språk – vår kultur. En kartläggning av situationen för det finlandssvenska teckenspråket och döva finlandssvenska teckenspråkiga i Finland 2014–2015 på Finlandssvenska teckenspråkigas webbplats).

Se Andersson-Koski & Kintopf-Huuhkas Power Point-presentation här.

Det finlandssvenska teckenspråket är inte ensamt

Utöver presentationerna av Halkosaari, Andersson-Koski och Kintopf-Huuhka uppmärksammades dessutom det finlandssvenska teckenspråket av plenarföredragshållare Robert Adam från Storbritannien. Adam jämförde språksituationen för australiskt iriskt teckenspråk (AISL) med situationen för det finlandssvenska teckenspråket.

Gemensamt för språkgrupperna är bland annat ett litet antal språkanvändare som är speciellt mottagliga för påverkan av omkringliggande språk efter att den enda naturliga språkmiljön har försvunnit i och med nedläggning av dövskolan.

Under seminariedagen i Närpes bjöds det på tomater

Utbyte av kunskap och information

Mycket sällan, eller kanske aldrig (!) förut har det finlandssvenska teckenspråket fått så mycket synlighet i en internationell vetenskaplig kontext som på minoritetsspråksseminariet. För projektet Lev i vårt språk och för föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga var det både värdefullt och givande att delta. Möjligheten till att dela information och komma i kontakt med teckenspråksforskare i världen ser vi också som ett mycket viktigt steg i målet att öka forskningen i det finlandssvenska teckenspråket.

Text: Maria Andersson-Koski