Forskning

I Lev i vårt språk-projektet samlar vi både nytt videomaterial på finlandssvenskt teckenspråk och sammanställer material som redan finns tillgängligt. Dokumentation av språket är speciellt relevant med tanke på undervisning och framtida forskning, men också med tanke på att bevara språket för framtiden.

Samarbete kring språkdokumentation

Inom Livs 1-projektet innebar ett viktigt steg i materialinsamlingen att utveckla ett fungerande samarbete kring existerande videomaterial på finlandssvenskt teckenspråk. Som ett exempel på detta bistod Livs bland annat med att digitalisera videoinspelningar och intervjuer från Finlands Dövas Förbunds forsknings- och lexikonprojekt från 1998-2002.  Därtill samarbetade vi med Jyväskylä universitet kring frågor som gällde det finlandssvenska teckenspråket i pågående korpusprojekt.

Medlemsträff i Tilkgatan
Finlandssvenska Teckenspråkigas medlemsträff på Tilkgatan, Helsingfors, våren 2016. Foto: Liisa Halkosaari

Nytt videomaterial på finlandssvenskt teckenspråk som spelades in inom Livs 1 var bland annat vardagliga samtal, berättelser och tecken som nu finns publicerade i webblexikonet Signwiki. I Livs 1 låg tyngdpunkten vid att dokumentera samtal och äldre dövas språk. I Livs 2 fortsätter Signwiki-arbetet med att utöka teckenförrådet inom flera ämnesområden. Med tanke på språkgruppen och tolkarnas arbetsvardag prioriteras teckeninsamling som gäller bland annat hälsovård och småbarnsfostran.

Janne Kankkonen i filmstudion. Foto: Maria Andersson-Koski

Materialinsamling och delaktighet

Ett mål för både Livs 1 och Livs 2 är att stärka språkgruppens identitet och öka deras språkliga medvetenhet. Inom Livs 1 sammanställdes ett informationspaket med målsättning att öka dövas delaktighet i språkforskning och materialinsamling i sitt eget språk. Publikationen Datainsamling av teckenspråk – hur gör man? är handledning på finlandssvenskt teckenspråk och svenska som ger en guidning i grundläggande principer för vad man ska tänka på då man samlar material för språkforskning. Informationspaketet finns tillgängligt på Teckenspråkiga biblioteket.

Uutiset