Livs 1

Lev i vårt språk 1 avslutades hösten 2017.

Här hittar du projektets slutrapport på svenska och finska.

Kortfattat om Lev i vårt språk

Lev i vårt språk (Livs) är det första genomförda statsfinansierade projektet med syfte att stärka det finlandssvenska teckenspråkets ställning. Projektets målsättning var att stärka språkbrukarnas identitet och öka deras kultur- och språkkännedom. Projektets långsiktiga mål var att möjliggöra en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Projektet genomfördes vid Humanistiska yrkeshögskolan 2015–2017 i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Finlands Dövas Förbund och Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Projektet har dokumenterat finlandssvenskt teckenspråk, utarbetat undervisningsmaterial samt planerat och förverkligat en instruktörsutbildning i finlandssvenskt teckenspråk.

Instruktörsutbildning

Inom projektet Lev i vårt språk genomfördes en instruktörsutbildning på 30 studiepoäng. Sammanlagt 14 personer med varierande språk- och utbildningsbakgrund slutförde utbildningen. Utbildningen i finlandssvenskt teckenspråk gav ingen officiell yrkeskvalifikation men däremot gav den studenterna redskap för att arbeta med översättningsuppdrag, medverka i tolkutbildning eller fungera som forskningsassistenter eller språkinstruktörer.

Till innehållet fokuserade utbildningen på kurser om språklig medvetenhet, språkkunskap, översättning och pedagogik. I samband med föreläsningar och andra undervisningsaktiviteter användes primärt finlandssvenskt teckenspråk och svenska, men i viss mån även finskt och svenskt teckenspråk. För att hitta expertföreläsare utnyttjades samarbetsnätverken i Finland och i Sverige.

Som modell för Livs-utbildningen fungerade CASLI (Center for the Assessment of Sign Language Interpretation) som är ett utbildningsprogram som Finlands Dövas Förbund har utarbetat i ett utvecklingssamarbete med döva i Kosovo.

Se hela läroplanen som pdf: Läroplan

Mer än en utbildning – språkdokumentation, identitet och kultur

Utöver att planera och genomföra en instruktörsutbildning utgjorde centrala målsättningar inom Lev i vårt språk-projektet att sprida information om språket, sammanföra språkanvändare och öka möjligheten att använda det finlandssvenska teckenspråket i praktiken. Dessa målsättningar uppfylldes genom att projektarbetare och studenter både deltog i och arrangerade varierande aktiviteter där det finlandssvenska teckenspråket användes eller synliggjordes. Inom ramarna för projektet publicerades därtill ett flertal blogginlägg och artiklar.

En viktig arbetsinsats som genomfördes inom Lev i vårt språk-projektet, med tanke på både framtida språkundervisning och språkgruppens identitetsbygge, var att bearbeta och utveckla webbplatsen SignWiki. Under projektets gång har över 150 nya tecken och över 100 berättelser och samtal av varierande längd publicerats på SignWiki. Materialet är huvudsakligen i videoformat och kan användas som undervisningsmaterial. Som undervisningsmaterial kompletteras videoklippen av frågor, inspelade föreläsningar, föreläsningsdior och artiklar. Berättelserna och samtalen i SignWiki lämpar sig bäst som undervisningsmaterial för personer som redan har kunskaper i något tecknat språk.

Ytterligare en nämnvärd satsning som genomfördes inom projektet var informationspaketet “Datainsamling av teckenspråk– hur gör man?” som ger grundläggande information och tips om praktisk datainsamling på teckenspråk. Informationspaketet är på svenska och finlandssvenskt teckenspråk och finns tillgängligt i Teckenspråkiga biblioteket.

 

 

 

Uutiset